Tartu Laste Tugikeskus ja ECPAT

 

 
  Voldik:
"Laste seksuaalne ekspluateerimine"

Videolõik:
"Lapsed pole turismiobjekt"

 

Vt. www.ecpat.net

 

ECPAT International on ülemaailmne organisatsioon, mis on pühendunud tööle  laste kaubandusliku seksuaalse ekspluateerimise (CSEC) kaotamiseks kõigis maailma regioonides.Praegusel ajal osaleb selles organisatsioonis   üle 80 grupi rohkem kui 70 riigist. Rahvusvaheline Sekretariaat asub Tais, Bangkokis.

ECPAT-i originaalnimi - End Child Prostitution in Asian Tourism muudeti ära 1996.a. ja on praegu : End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for sexual purposes (lõpp laste prostitutsioonile,laste pornograafiale ja lastega kaubitsemisele seksuaalsetel eesmärkidel). Sellega taheti alla kriipsutada  organisatsiooni ülemaailmset haaret.

ECPAT-I töö põhineb tema liikmesorganisatsioonide igapäevasel tool. Iga 3 aasta järel koguneb Rahvusvaheline Assamblee, millel on kõrgeim otsustusõigus. Juhatus koosneb 8 liikmest, kus on esindatud kõik kontinendid ja ühest sõltumatust esimehest. Juhatus valitakse Assamblee poolt tavaliselt 3 aastaks. Rahvusvaheline Sekretariaat on ECPAT International-i administratiivne ja koordineeriv üksus.

1996.a. osales ECPAT-s 17 gruppi, 1999.a.juba 53 gruppi. 2007.aastaks olid ECPAT-i grupid laiali üle maailma:  Aafrikas - 13 gruppi; Lähis -Idas  & Põhja - Aafrikas (MENA) - 2 gruppi; Ameerikas - 13 gruppi;  Aasia  idaregioonis- 11 gruppi; Vaikse Ookeani piirkonnas - 3 gruppi; Aasia lõunapiirkonnas-  8 gruppi; Euroopas &  Kesk ja Ida-Euroopas: 23 gruppi.

ECPAT-grupid on väga erinevad. Mõned koosnevad MTÜ-de koalisatsioonist, mõned on väikesed grupid, mis koosnevad üksikindiviididest. Mõnel grupil on suur tasuline personal ning rikkalikud ressursid, mõnes vaid üksikud vabatahtlikud. Mõned grupid tegutsevad väga laial rindel, viies läbi  väga erinevaid üritusi ja tegevusi, mõned grupid täidavad vaid üht kitsast funktsiooni.

Mõned mitteformaalsed ühendused nagu ECPAT Euroopa, omavad organisatsiooni töös väga suurt kaalu.

Tartu Laste Tugikeskus on ECPAT International-i liige ametlikult alates  2001.a. st, kui Bangkokis ECPAT Assambleel ulatati meie esindajale kätte vastav tunnistus.

Tegelikult aga algas meie koostöö juba 1997.a., pärast Soomes toimunud rahvusvahelist seminari „Lapsed ja internet“, kus ECPAT-i esindaja tegi meile ettepaneku osalemiseks nende töös.

Üheks oluliseks tegevuseks seoses ECPAT-i kuuluvusega on Eesti ühiskonna teadlikkuse tõstmine laste ja noortega kaubitsemise ja seksuaalse ekspluateerimise teemadel.

Tugikeskus on osalenud Rahvusliku inimkaubanduse vastase tegevusplaani koostamisel (avaldati 2006.a.alguses) ja läbi viinud palju koolitusi spetsialistidele, pedagoogidele ning samuti kooliõpilastele ja lapsevanematele.

On välja antud voldikuid , kus noortele tutvustatakse välismaale tööle, õppima või reisima minekuga kaasnevaid ohuvõimalusi ning õpetatakse, kuidas neid vältida.

Aastatel 2003.-2007. on Tugikeskus seotud rahvusvahelise inimkaubitsemise vastase projektiga , mida juhib Hollandi  Law Enforcment Group ja millesse on haaratud 8 Lääne- Euroopa ja 8 Ida- Euroopa Ecpat-gruppi.

Eestis on selle raames viidud läbi uuring laste ja noortega kaubitsemise kohta (A.Tummal 2003), milles osales ka Tugikeskuse meeskond, samuti on Tartu Laste Tugikeskus osalenud kahe Rahvusvahelise Manuaali koostamisel, mida kasutatakse multidistdiplinaarsete meeskondade koolitamiseks inimkaubanduse alasel treeningul.

Nimetatud manuaali aluseks võttes on Eestis läbi viidud 2 eestikeelset ja 2 venekeelset koolitust multidistsiplinaarsetele meeskondadele.

Tugikeskus andis välja ka eestikeelse manuaali nimetatud treeningu läbiviimise kohta..

Alates 2008.a. on Tartu Laste Tugikeskus osaline 5 euroopa riigi ECPAT-i organisatsioonide kolme-aastases EU ühisprojektis: „Offenders Beware - Raising Awareness, Capacity and Motivation for the Protection of Children from Commercial Sexual Exploitation in Tourism“(teadlikkuse ja võimekuse tõstmine, kaitsmaks lapsi seksuaalse ekspluateerimise eest reisimisel ja turismis)

Projekti eesmärgiks on turismiprofessionaalide ja – tudengite, samuti avalikkuse teadlikkuse tõstmine antud valdkonnas läbi loengute ja treeningute läbiviimise, voldikute  jagamise kaudu ning samuti vastava e-õppevahendi ja infobroshüüri väljatöötamise ning tutvustamise kaudu.